Klimatsmartare kött
Vad vi gör

Gotlands slagteri arbetar aktivt för ett minskat klimatavtryck

Den stora klimatpåverkan från en köttprodukt uppstår på gårdarna, i samband med djuruppfödningen, men för ett klimatsmartare kött är åtgärder inom alla delar av värdekedjan viktiga. Det gäller inte minst vid slakteriet. Hur mycket av köttet som tas tillvara vid slakt, hur köttet förpackas för att minska matsvinn och hur slaktrester tas omhand är exempel på aspekter som kan ha stor betydelse för köttets totala klimatpåverkan. Man vill minimera de slaktrester som uppstår och även nyttja dessa på bästa sätt genom att till exempel använda dem för biogasproduktion, och på så sätt sluta kretsloppet. Även transporter mellan gårdar och slakteri, och vidare ut till grossist, är viktiga pusselbitar för en minskad klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

Ett aktivt arbete med att reducera klimatpåverkan från den egna verksamheten

Gotlands Slagteri arbetar aktivt med att reducera klimatpåverkan från den egna verksamheten. På energisidan köper man sedan flera år tillbaka endast in ursprungsmärkt förnybar el. Ett mätsystem för att kunna optimera värmesystemet har införts och installation av en värmepump som återvinner överskottsvärme från kylmaskiner, luftkompressorer och svedugn har möjliggjort energieffektiviseringar. Via värmepumpen kan överskottsvärmen nyttjas till förvärmning av varmvatten. Tack vare det minskar behovet av inköpt energi och även utsläppen kopplade till den inköpta energin.

Slagteriet fasar ut fossil eldningsolja för uppvärmning, och nu sker uppvärmningen av fastigheterna nästan uteslutande med biogas. Biogasen produceras i en biogasanläggning i närheten, till vilken Gotlands Slagteri också skickar de slaktrester som inte kan bli andra produkter.

Ett av de mest betydande utsläppsområdena för Gotlands Slagteris verksamhet är transporter, både intransporter av djur och uttransport av färdiga köttprodukter till butik. Dessutom finns lastmaskiner på plats som hanterar den interna logistiken på anläggningen. Under 2019 ställdes en av de egna lastmaskinerna om till HVO. Gotlands Slagteri har också en servicebil som går på el samt en elhybrid. Tillsammans bidrog detta till att minska utsläppen från de egenägda fordonen med en tredjedel. Därtill ställde en extern leverantör av intransporter av djur som ska gå till slakt om till RME.

Redan innan Coronapandemin hade Gotlands Slagteri ändrat arbetssätt och ställt om många möten från att vara fysiska (i t.ex. Stockholm) till digitala möten, vilket bidragit till färre flygresor.

Efter slakt förpackas köttet i plastförpackningar, för längsta hållbarhet. Den största mängden plast som köps in till förpackningar är återvunnen PET.