Klimatsmartare kött
Vad vi gör

Hantering av stallgödsel förbättras för att minska klimatgasutsläpp

Stallgödsel innehåller både fosfor och kväve – två viktiga växtnäringsämnen. Genom att sprida stallgödsel från köttproduktionen på åkrarna tillför man näring och ökar jordens mullhalt, vilket bidrar positivt till goda skördar. Men om man hanterar stallgödsel på fel sätt kan man orsaka onödiga utsläpp av metan och lustgas, båda kraftigt klimatpåverkande växthusgaser.

Hur uppnår vi lägre klimatavtryck?

Viktigt att komma ihåg:
Vissa åtgärder kan alla gårdar genomföra och är därför obligatoriska (markerade med symbolen ). Andra åtgärder passar inte alla gårdars produktionssystem och är därför frivilliga (markerade med symbolen ).

Gården följer angivna råd framtagna av Hushållningssällskapet för att minska lustgasutsläppet vid spridning av gödsel.

Gården lagrar gödslet svalt.

Gården lämnar stallgödslen till rötning för biogasproduktion.

Gården täcker gödselbehållare och fast stallgödsel med plastduk.

Gården tillsätter mjölksyra för att sänka pH-värdet i stallgödslet.

Hantera gödsel på rätt sätt

Gödsel som kommer från djurens stallar innehåller både kol och kväve. Det gör att två kraftiga växthusgaser – metan och lustgas – bildas när gödslet bryts ner. Det är möjligt att påverka hur mycket lustgas och metan som bildas genom att ändra på tillförseln av syre och vatten, samt genom att påverka temperaturen där gödslet förvaras.

Gotlands mark är nitratkänslig, och därför är hantering av stallgödsel hårt reglerad. Det finns dock ytterligare åtgärder som kan minska klimatavtrycket.

De gårdar som arbetar med någon av dessa åtgärder för att minska klimatgasutsläpp i samband med lagring av gödsel får en tumme upp per genomförd åtgärd:

  • Hushållningssällskapet har tagit fram ett antal råd för att minska utsläppen av växthusgaser från stallgödsel. Genom att följa råden om både spridning och lagring av stallgödsel, kan utsläppen begränsas.
  • När temperaturen i gödslet överstiger 10°C bildas som mest metan. Därför bör man eftersträva så låga temperaturer som möjligt i gödsellagret. Det kan man göra genom att ha så lite gödsel i lager som möjligt under sommaren, skugga lagringsplatser, täcka gödsellager med täta skikt av plast eller se till att lagringsbehållarna är nedgrävda.
  • Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från gödsel är att sänka PH-värdet. Det kan man göra genom att tillsätta mjölksyra (eller fosforsyra).
  • När man rötar gödsel till biogas samlas metangasen upp och omvandlas till ett fossilfritt bränsle. Man får alltså dubbel nytta! I rötresten som kommer tillbaka från biogasproduktionen blir näringsämnena mer tillgängliga för växter, vilket minskar det totala behovet av gödsel på åkermarken jämfört med om man sprider stallgödseln direkt. En svensk studie visar att man kan sänka utsläppen från gödselhanteringen med motsvarande 292 g CO₂/kWh om man producerar biogas och sedan sprider rötresten, istället för att lagra och sprida flytgödsel från nöt eller gris direkt på åkern.