Checklistan för
Klimatsmartare kött

Idisslare, som exempelvis får och kor, ger upphov till klimatpåverkan på flera sätt. Den största påverkan kommer från metanet som bildas i djurens magar när de idisslar, och som släpps ut när de rapar. Metan är nämligen en klimatpåverkande gas som är mycket mer kraftfull än koldioxid (ca 28 gånger). Det pågår en del forskning om hur vi kan minska metangasutsläppen från idisslare, men än så länge har vi inte svaret på den frågan. Under tiden fokuserar vi på att minska klimatavtrycket från de utsläppskällor som gårdarna kan påverka redan idag.

Alla insatsvaror till en gård går att producera utan fossil energi. Men för att det ska löna sig att ställa om, krävs att det finns kunder som efterfrågar klimatsmartare produkter. Att gårdarna på Gotland valt att gå över till klimatsmartare köttproduktion är en betydelsefull signal till både andra gårdar och till producenterna av gödsel och foder. Produkter med låg klimatbelastning är ett allt viktigare sätt att konkurrera och klimatsmartare kött är ett ledande exempel på det.

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen

Som stöd till gårdarna och för att kunna visa vilka åtgärder vi fokuserar på använder vi en speciellt framtagen checklista för klimatsmartare kött. Tack vare checklistan blir det lättare för gårdarna att bocka av de åtgärder som krävs för att köttet ska vara klimatsmartare.

Vad gör skillnad?

De gårdar som idag producerar klimatsmartare kött har genomfört åtgärder som bidragit med i genomsnitt 15% reduktion av de klimatgasutsläpp som gårdarna själva kan påverka. Vissa åtgärder kan alla gårdar genomföra och är därför obligatoriska. I checklistan är dessa åtgärder markerade symbolen

Andra åtgärder passar bara vissa gårdars produktionssystem och är därför frivilliga. Alla gårdar som producerar klimatsmartare kött har genomfört minst två frivilliga åtgärder. I checklistan är dessa markerade med symbolen

Obligatoriska åtgärder
Frivilliga åtgärder

Att producera klimatsmartare kött handlar inte om en engångsinsats, utan om ett kontinuerligt förbättringsarbete där gårdarna är så ambitiösa som möjligt, utan att kraven blir orealistiska. För att följa utvecklingen kommer checklistan att uppdateras och kraven skärpas årligen.

För att bedöma om köttproducenterna uppfyller de krav som ställs i checklistan, använder de ett standardiserat verktyg för att redovisa data. Resultatet blir en beräkning av vilka växthusgasreduktioner de uppnått med genomförda åtgärder. Verktyget har tagits fram av 2050 Consulting och resultaten granskas löpande av Gotlands Slagteri i samarbete med extern part.

Checklistan för klimatsmartare kött

Fossilfria bränslen används på gården

Gårdens fordon går på fossilfria bränslen.

Inga fossila bränslen används för spannmålstorkar eller uppvärmning.

Leverantörer av bulkvaror ska använda fossilfritt bränsle.

Förnybar el är självklart för klimatsmartare gårdar

Gården har ett grönt elavtal.

Gården har egenproducerad el.

Plastanvändningen ska ge så lågt klimatavtryck som möjligt

All plast som används på gården lämnas till återvinning.

Användning av balplast och övriga plaster är optimerad för att ge så lågt klimatavtryck som möjligt.

Mineralgödslet är producerat med minsta möjliga klimatavtryck

Gårdarna använder mineralgödsel som producerats med lägsta möjliga klimatavtryck.

Djurens foder produceras med skärpta krav på sänkt klimatpåverkan

Gården ställer krav på information om klimatavtryck av inköpt foder.

Gården producerar majoriteten av det foder som används i köttproduktionen.

Minst hälften av djuren betar på naturbetesmark.

Hantering av stallgödsel förbättras för att minska klimatgasutsläpp

Gården följer angivna råd framtagna av Hushållningssällskapet för att minska lustgasutsläppet vid spridning av gödsel.

Gården lagrar gödslet svalt.

Gården lämnar stallgödslen till rötning för biogasproduktion.

Gården täcker gödselbehållare och fast stallgödsel med plastduk.

Gården tillsätter mjölksyra för att sänka pH-värdet i stallgödslet.

Kolinlagring i marken maximeras för ett minskat klimatavtryck

Egen vallodling.

Nedbrukning av biokol.

Odling av fång- och mellangrödor.

Restaurering av våtmarker som tidigare dikats ur.

Spridning av fastgödsel eller biogödsel på odlingsmark.

Upprätthållande av betesmark eller slåtteräng.

Gotlands slagteri arbetar aktivt för ett minskat klimatavtryck

Vill du också vara
klimatsmartare?

Vi tycker att kött som är producerat med lägre klimatutsläpp är ett underbart steg framåt. Du kan hjälpa oss komma ännu längre: dela denna sida på Facebook, Twitter, LinkedIn, överallt – och hjälp andra välja klimatsmartare!