Klimatsmartare kött
Vad vi gör

Mineralgödslet är producerat med minsta möjliga klimatavtryck

Globalt sett svarar mineralgödseltillverkningen för 1,2% av alla klimatgasutsläpp (källa: Greppa Näringen). De höga utsläppen beror på att produktionen är mycket energikrävande där naturgas och kol är de vanligaste energikällorna. I processen frisätts stora mängder lustgas. De fabriker som använder bästa tillgängliga teknik (BAT) renar lustgasutsläppen och har minskat användningen av fossila bränslen, t.ex. genom att byta ut naturgas mot biogas.

Hur uppnår vi lägre klimatavtryck?

Viktigt att komma ihåg:
Vissa åtgärder kan alla gårdar genomföra och är därför obligatoriska (markerade med symbolen ). Andra åtgärder passar inte alla gårdars produktionssystem och är därför frivilliga (markerade med symbolen ).

Gårdarna använder mineralgödsel som producerats med lägsta möjliga klimatavtryck.

Bästa tillgängliga mineralgödsel

När klimatpåverkan ifrån produktionen av mineralgödsel beräknas tar man endast hänsyn till kvävet i produkten, vilket är en förenkling. Fosfor är en viktig och begränsad resurs men i klimatperspektivet är dess betydelse underordnad då kvävets framställning är mycket energiintensiv och att själva produktionen bildar den mycket potenta klimatgasen lustgas.

För att få godkänt ska gården använda BAT (Best Available Technology). Det betyder att gården använder den mineralgödsel som finns tillgänglig på marknaden med lägsta möjliga klimatavtryck. Idag innebär lägsta klimatavtryck att leverantören säkerställer att själva tillverkningsprocessen är energieffektiv samt att de kväveutsläpp som uppstår i produktionen tas om hand så att de inte orsakar lustgasutsläpp (lustgas är en mycket kraftig klimatgas, med ca 265 gånger större påverkan än koldioxid). I framtiden kommer BAT att innebära att energin som används i produktionen är helt fossilfri.

Kväve som är producerat på ett konventionellt sätt har ofta sitt ursprung i länder med stort fossilt beroende i sin produktion och har sällan teknik för lustgasrening. Detta har sämre klimatprestanda och bör undvikas i en klimatsmartare produktion.

För denna kartläggning har två olika värden använts när klimatpåverkan ifrån gödselproduktionen beräknas. Konventionellt producerat kväve jämförs med klimatsmartare BAT-producerat kväve. Utsläppsfaktor för konventionell produktion är 5,3 kg CO2e per kg kväve och för BAT-produktion används värdet 3,6 kg CO2e per kg kväve .

I övergången till en klimatsmartare produktion ställs krav på att kvävet är tillverkad med BAT-teknik, vilket här ges kriteriet att gränsvärdet om 4 kg CO2e per kg kväve inte får överstigas.